Bộ Giáo dục đề xuất lùi thời gian triển khai chương trình phổ thông mới

Năm học 2019-2020 mới bắt đầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới và chỉ áp dụng với lớp 1, những năm sau tăng dần số lớp.