Học sinh tham gia giải việt dã truyền thống.

Xem thêm...