Tầm nhìn

1. Sứ mệnh:

Tạo dựng một môi trường giáo dục năng động, hiện đại, nhân văn, để mỗi học sinh phát huy tối đa năng lực bản thân, biết sáng tạo, có năng lực tư duy và trở thành người thành đạt sau này.

2. Các giá trị cốt lõi:

– Tinh thần đoàn kết
– Kỷ cương, nề nếp
– Tinh thần trách nhiệm
– Tính trung thực
– Sáng tạo, đổi mới
– Sự hợp tác, chia sẻ.

3. Tầm nhìn:

Xây dựng trường phổ thông GIS thành một trong các trường phổ thông có chất lượng giáo dục tốt nhất trong tỉnh và khu vực.

4. Mục tiêu:

Không ngừng nâng cao uy tín, chất lượng giáo dục của trường. Phấn đấu trở thành trường phổ thông chất lượng cao của tỉnh An Giang và nằm trong nhóm các trường phổ thông hàng đầu của khu vực về chất lượng giáo dục.